មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​គន្ថនិទ្ទេស

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Bibliography Database.


note

ប្រសិន​បើវាល​​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​បាន​តែ​អាន​ សូម​ប្រាកដ​ថា​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​បិទ ។


មូលដ្ឋាន​ទិន្នទ័យ​​គន្ថនិទ្ទេស​ដែលល​បាន​ផ្គត់​ផ្គង​​មាន​កំណត់​ត្រា​គំរូ​របស់​​​សៀវភៅ​​អំព  ។

ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍​ដើម្បី​ជ្រើស​តារាង​មួយ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​គន្ថនិទ្ទេស ដើម្បី​ស្វែង​រក​កំណត់​ត្រា ឬ​ដើម្បី​តម្រៀប​កំណត់ត្រា​ដោយ​ប្រើ​តម្រង ។

ការ​បញ្ចូល​កំណត់​ត្រា​ថ្មី​មួយ

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

ការ​រក​ និង ត្រង​កំណត់​ត្រា​

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​កំណត់​ត្រា​ដោយ​ផ្គូផ្គង​​ពាក្យ​គន្លឹះ​មួយ​ទៅ​ធាតុ​បញ្ចូល​វាល​​មួយ​ ។

ការ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ស្វែង​រក​

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ចុច​ឲ្យ​យូរ​ដើម្បី​ជ្រើស​វាល​​ទិន្នន័យ​ ដែល​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​ ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់​ ពាក្យ​ស្វែង​រក ។ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​តែ​វាល​​ទិន្នន័យ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។

បញ្ជី​របស់​​កំណត់​​ត្រា​​​តារាង​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​​ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​ការ​កំណត់​តម្រង​ថ្មី​ ។

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice រក្សាទុក​ការ​កំណត់​តម្រង​បច្ចុប្បន្ន​សម្រាប់​ពេល​បន្ទាប់ ​ដែល​អ្នក​បើក​ប្រអប់នេះ​ ។

ដើម្បី​បង្ហាញ​ជួរដេក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​តារាង ចុច​រូបតំណាង កំណត់​តម្រង​ឡើងវិញ

ការ​លុប​កំណត់​ត្រា​មួយ​

ដើម្បី​លុប​កំណត់​ត្រា​មួយ​ក្នុង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន​ ​ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​លើ​ក្បាល​ជួរដេក​របស់​កំណត់​ត្រា និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ លុប

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ប្រភព​ទិន្នន័យ​

ប្រភព​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ​​សម្រាប់​មូល​ដ្ឋាន​គន្ថនិទ្ទេស ។

ការ​​​​រៀប​​​ចំ​​​​ជួរ​ឈរ​

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

ជ្រើស​វាល​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​​​ពិពណ៌នា​ ឈ្មោះ​ជួរឈរ​បច្ចុប្បន្ន ។ ដើម្បី​​ផ្លាស់​ប្តូរ​វាល​​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ ជ្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗគ្នា​មួយ​សម្រាប់​គន្ថនិទ្ទេស​របស់​អ្នក​ ។​

Please support us!