បញ្ចូល​ឯកសារ​ចូល​គ្នា​

នាំចូល​​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ ដើម្បី​ចម្លង​ឯកសារ​ដែល​ដូច​គ្នា​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​លើ​ លេខ​យោង​ បឋមកថា ស៊ុម​ និង​ វាល​​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដែល​ដូច​គ្នា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​គ្នា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Please support us!