តម្រង

កំណត់​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​សម្រាប់​ត្រង​បញ្ជី​របស់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នៅ​លើផ្ទាំង​ បញ្ជី

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab.


កាល​​បរិច្ឆេទ

Filters the list of changes according to the date and the time that you specify.

កំណត់​ កាល​បរិច្ឆេទ​/​​ពេល​វេលា

Icon Set Date/Time

Enters the current date and time into the corresponding boxes.

អ្នក​និពន្ធ

Filters the list of changes according to the name of the author that you select from the list.

មតិយោបល់

Filters the comments of the changes according to the keyword(s) that you enter.

tip

អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ កន្សោម​ធម្មតា​​ (អក្សរ​ជំនួស) ផង​ដែរ​ ពេល​​អ្នក​ត្រង​មតិយោបល់​ ។


Please support us!