ពិពណ៌នា

រាយ​បញ្ជី​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ចំណុច​ក្ដៅ​ដែល​បាន​ជ្រើស

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.


តំណខ្ពស់​

រាយ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ URL ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ចំណុច​ក្តៅ ។

URL ៖

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to a named anchor within the current document, e.g. to a shape with name "anchor_name", the address should be of the form "#anchor_name". To target an anchor in another document, the address should be of the form "file:///path/to/another_document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

​ស៊ុម ៖

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​​ស៊ុម​គោលដៅ​​ ដែល​អ្នក​ចង់​បើក​ URL ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ឈ្មោះ​​​ស៊ុម​​ខ្នាត​​គំរូ​​មួយ​ដែល​គ្រប់​កម្មវិធី​រុករក​ទាំង​អស់​ស្គាល់​ពី​បញ្ជី​ ។

ឈ្មោះ ៖

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សម្រាប់​រូប​ភាព ។

ពិពណ៌នា

បញ្ចូល​សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​សម្រាប់​ចំណុច​ក្ដៅ ។

Please support us!