កម្មវិធី​​​និពន្ធ​ផែនទី​រូបភាព

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - ImageMap.


ការ​បន្ថែម​ចំណុច​ក្ដៅ​ដែល​អាច​ចុច​បាន​ទៅ​កាន់​រូបភាព

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

អនុវត្ត

អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​​​​ដែល​បាន​ធ្វើ​​ទៅ​លើ​​ផែន​ទី​រូបភាព ។

Icon Apply

អនុវត្ត

បើក

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Open

បើក

រក្សា​​ទុក

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Save

រក្សា​​ទុក

ជ្រើស

ជ្រើស​ចំណុច​ក្តៅ​មួយ​​ក្នុង​ផែន​ទី​រូប​ភាព​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​ ។

Icon Select

ជ្រើស

ចតុកោណកែង

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Rectangle

ចតុកោណកែង

រាង​ពង​ក្រពើ

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

រាង​ពង​ក្រពើ

ពហុកោណ

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

ពហុកោណ

ពហុកោណ​ទម្រង់​សេរី

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

ពហុកោណ​ទម្រង់​សេរី

កែ​សម្រួល​ចំណុច

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្តូរ​រាង​ចំណុច​ក្តៅ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​កែ​សម្រួល​ចំណុច​យុថ្កា ។

Icon Edit points

កែ​សម្រួល​ចំណុច​

ផ្លាស់​ទី​ចំណុច

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​​ផ្លាស់​ទី​ចំណុច​យុថ្កា​នីមួយៗ​​របស់​ចំណុច​ក្តៅ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Move Points

ផ្លាស់​ទី​ចំណុច

បញ្ចូល​ចំណុច

បន្ថែម​ចំណុច​យុថ្កា​មួយ​ ដែល​អ្នក​ចុច​នៅ​លើ​គ្រោង​របស់​ចំណុច​ក្តៅ ។​

Icon Insert Points

បញ្ចូល​ចំណុច

លុប​ចំណុច

លុប​ចំណុច​​យុថ្កា​​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Delete Points

លុប​ចំណុច

សកម្ម

ធ្វើ​ឲ្យ​​តំណខ្ពស់​​ប្រើ​បាន​ ឬ​មិន​បាន​ សម្រាប់​ចំណុច​ក្តៅ​ដែល​បានជ្រើស​ ។ ចំណុច​ក្តៅ​​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​លែង​បាន​​គឺ​ថ្លា ។

Icon Active

ម៉ាក្រូ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​ម៉ាក្រូ​មួយ​ដែល​រត់​ ពេល​អ្នក​ចុច​ចំណុច​ក្តៅ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក

Icon Macro

ម៉ាក្រូ

លក្ខណសម្បត្តិ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​​របស់​ចំណុច​ក្តៅ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Properties

លក្ខណសម្បត្តិ

អាសយ​ដ្ឋាន​ ៖

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to an anchor within the document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

​ស៊ុម ៖

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ស៊ុម​គោដៅ​ដែល​អ្នក​ចង់​បើក​​ URL ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​​ឈ្មោះ​ស៊ុម​​ខ្នាត​​គំរូ​មួយ​​​ពី​បញ្ជី ។​

បញ្ជី​ប្រភេទ​ស៊ុម

ទិដ្ឋភាព​ក្រាហ្វិក​

​បង្ហាញ​ផែន​ទី​រូបភាព​​ ដូច្នេះ​​អ្នក​អាច​ចុច​ និង កែសម្រួល​ចំណុច​ក្តៅ ។

Please support us!