​លក្ខណសម្បត្តិ​ស៊ុម​អណ្តែត​

Changes the properties of the selected floating frame. Floating frames work best when they contain an html document, and when they are inserted in another html document.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Select a frame, then choose Edit - OLE Object - Properties.

Open context menu of selected frame, choose Properties.


ឈ្មោះ

Enter a name for the floating frame. The name cannot contain spaces, special characters, or begin with an underscore (_).

មាតិកា

Enter the path and the name of the file that you want to display in the floating frame. You can also click the Browse button and locate the file that you want to display. For example, you can enter:

រកមើល

Locate the file that you want to display in the selected floating frame, and then click Open.

Scroll Bar

បន្ថែម​ ឬ​យក​​របារ​រមូរ​មួយ​ចេញ​ពី​​ស៊ុម​អណ្តែត​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បើក​

Displays the scrollbar for the floating frame.

បិទ

Hides the scrollbar for the floating frame.

ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

Mark this option if the currently active floating frame can have a scrollbar when needed.

ស៊ុម

បង្ហាញ​ ឬ​លាក់​ស៊ុម​របស់​ស៊ុម​អណ្តែត ។

បើក​

Displays the border of the floating frame.

បិទ

Hides the border of the floating frame.

Padding

កំណត់​ចន្លោះ​សរុប​ដែល​ត្រូវ​ទុក​រវាង​ស៊ុម​របស់​ស៊ុម​អណ្តែត​​ និង​ មាតិកា​របស់​ស៊ុម​អណ្តែត​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​​​​ឯកសារ​ទាំង​ពីរ​នោះ​​ គឺ​ខាង​ក្នុង​ និង ខាង​ក្រៅ​ស៊ុម​អណ្តែត​ជា​ឯកសារ​ HTML ។

ទទឹង

Enter the amount of horizontal space that you want to leave between the right and the left edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

លំនាំដើម

Applies the default horizontal spacing.

កម្ពស់

Enter the amount of vertical space that you want to leave between the top and bottom edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

Default

Applies the default vertical spacing.

Please support us!