កែ​សម្រួល

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កែសម្រួល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​​ ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ បញ្ចូល – វត្ថុ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Please support us!