ទ្រង់​ទ្រាយ​អត្ថបទ (ស្វែង​រក)

Finds specific text formatting features, such as font types, font effects, and text flow characteristics.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

note

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

ប្រើ​​ ទ្រង់​ទ្រាយ​អត្ថបទ (ស្វែង​រក) ឬ​ទ្រង់​ទ្រាយ​អត្ថបទ​ (ជំនួស) ដើម្បី​កំណត់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែង​រក​ ។ ប្រអប់​ទាំង​នេះ​មាន​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

បែប​ផែន​ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ជាក់​បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។

ចូល​បន្ទាត់ និង​ គម្លាត

កំណត់​ជម្រើស​ចូល​បន្ទាត់​ និង​ គម្លាត​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ

តម្រឹម

កំណត់​តម្រឹម​របស់​កថាខណ្ឌ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​រឹម​របស់ទំព័រ ។

លំហូរ​អត្ថបទ

បញ្ជាក់​ជម្រើស​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា និង​ការ​ដាក់​លេខ​ទំព័រ។

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

បញ្ជាក់​ទីតាំង មាត្រដ្ឋាន ការ​បង្វិល និង​គម្លាត​សម្រាប់​តួអក្សរ។

ប្លង់​អាស៊ី

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ការ​សរសេរ​បន្ទាត់ទ្វេរ​សម្រាប់​ភាសា​អាស៊ី ។ ជ្រើស​តួអក្សរ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស​ពាក្យបញ្ជា​នេះ ។

មុទ្ទវិទ្យា​អាស៊ី

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Please support us!