គុណ​លក្ខណៈ

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you select the Outline attribute, then all characters formatted manually with an Outline effect are found. If you also want to find characters with an Outline effect as part of a style, then select Including styles in the Other Options section, before searching.

ជម្រើស

Select the attributes that you want to search for.

Character scaling

Finds characters formatted with Scale width.

Do not split paragraph

Finds paragraphs with the Do not split paragraph attribute enabled.

Overline

Finds characters formatted with Overlining.

Page line-spacing

Finds paragraphs with the Activate page line-spacing attribute enabled.

កម្រាស់​ពុម្ព​អក្សរ

រក​គុណលក្ខណៈ​ ដិត​ ឬ​ដិត​ និង​ ទ្រេត

ការ​ដាក់​​សហ​សញ្ញា

រក​​គុណ​លក្ខណៈ​ ការ​ដាក់​សហសញ្ញា

ការ​សម្រួល​ចន្លោះ​តួ​អក្សរ

Finds Spacing (standard, expanded, condensed) attributes and pair kerning.

ក្បាច់

Finds characters formatted with the Relief attribute.

គម្លាត

រក​គុណលក្ខណៈ​ គម្លាត (កំពូល​ បាត) ។

គម្លាត​បន្ទាត់

រក​គុណ​លក្ខណៈ គម្លាត​បន្ទាត់ (បន្ទាត់​តែ​មួយ បន្ទាត់ 1.5 ទ្វេ សមាមាត្រ យ៉ាង​ហោច នាំ​មុខ) ។

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

Finds characters formatted with Underlining.

គ្រោង

Finds characters formatted with the Outline attribute.

ចូល​បន្ទាត់

រក​គុណ​លក្ខណៈ ចូល​បន្ទាត់​ (ពី​ឆ្វេង​ ពី​ស្តាំ​ បន្ទាត់​ដំបូង​ ) ។

ឈប់​ថេប

រក​កថាខណ្ឌ​ដែល​ប្រើ​សំណុំ​ផ្ទាំង​បន្ថែម​មួយ​ ។

តម្រឹម​អត្ថបទ​បញ្ឈរ

Finds the Vertical text alignment attribute.

ទីតាំង

Finds characters using the Normal, Superscript or Subscript attributes.

ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ

រក​គុណលក្ខណៈ​ ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​/​កម្ពស់​ពុម្ព​អក្សរ​

បន្ទាត់​កំព្រា

Finds the Orphan Control attribute.

បន្ទាត់​ឆូត

Finds characters formatted with the Strikethrough attribute.

បាន​ដាក់​​​ស្រមោល

Finds characters formatted with the Shadowed attribute.

បែបផែន

Finds characters that use a Case effect (Uppercase, Lowercase, Capitalize every word, or Small capitals).

ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​តួអក្សរ

រក​តួអក្សរ​ដែល​ប្រើ​គុណ​លក្ខណៈ​ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

រក​ពាក្យ​ណា​មួយ​ដែល​ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ​លំនាំ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ ។

ពាក្យ​​នីមួយៗ

Finds characters with the Individual Words attribute, which can be set when using Underlining, Strikethrough and Overlining.

ពុម្ព​អក្សរ

រក​វត្ថុ​ណា​មួយ​ដែល​ពុម្ព​អក្សរ​លំនាំ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ ។

ភាសា

រក​គុណលក្ខណៈ​ ភាសា (សម្រាប់​ប្រកប) ។

មេម៉ាយ

រក​គុណ​លក្ខណៈ វត្ថុ​បញ្ជា​មេម៉ាយ

រក្សា​​ជាមួយ​កថាខណ្ឌ​បន្ទាប់

រក​គុណលក្ខណៈ​ រក្សា​ទុក​ជាមួយ​កថាខណ្ឌ​បន្ទាប់

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

រក​គុណ​លក្ខណៈ បំបែក​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​​

សណ្ឋាន​ពុម្ពអក្សរ

រក​គុណ​លក្ខណៈ​ ទ្រេត ឬ​ដិត​ និង ទ្រេត

​តម្រឹម

រក​គុណលក្ខណៈ​ តម្រឹម​ (ឆ្វេង​ ស្តាំ កណ្តាល សងខាង) ។

​បង្វិល

រក​គុណលក្ខណៈ​ បង្វិល

​​​​ភ្លឹប​ភ្លែតៗ

រក​តួ​អក្សរ​ដែល​ប្រើ​គុណ​លក្ខណៈ​​ ភ្លឹត​ភ្លែត

Please support us!