ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...


For example, a similarity search can find words that differ from the Find text by two characters.

ការកំណត់

កំណត់​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​សម្រាប់​ការ​កំណត់​ ប្រសិន​បើ​ពាក្យ​មួយ​ដូច​ពាក្យ​ស្វែង​រក​ ។

ផ្លាស់​ប្តូរ​តួ​អក្សរ

Enter the number of characters in the search term that can be exchanged. For example, if you specify 2 exchanged characters, "sweep" and "creep" are considered similar.

បន្ថែម​តួអក្សរ

បញ្ចូល​ចំនួន​តួអក្សរ​អតិបរមា ដែល​ពាក្យ​អាច​លើស​ចំនួន​តួអក្សរ​ក្នុង​ពាក្យ​ស្វែងរក ។

យក​តួអក្សរ​ចេញ

បញ្ចូល​ចំនួន​តួអក្សរ ដែល​ពាក្យ​អាច​ខ្លី​ជាង​ពាក្យ​ស្វែងរក ។

ផ្សំ

ស្វែងរក​ពាក្យ​មួយ ដែល​ផ្គូផ្គង​បន្សំ​ណា​មួយ​នៃ​ការ​កំណត់​ការ​ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា ។

tip

Using Combine better meets a user's expectations from looking at the settings, but may return false positives. Not using Combine may match less than expected, but does not return false positives.


note

A Weighted Levenshtein Distance (WLD) algorithm is used. If Combine is not checked, then settings are treated as an exclusive-OR (strict WLD).If Combine is checked, then settings are treated as an inclusive-OR (relaxed WLD).


warning

Be careful when using Replace All with Similarity Search. Best to be certain first about what will be found.


Please support us!