​បញ្ជី​កន្សោម​ធម្មតា​

Term

Representation/Use

តួ​អក្សរណា​មួយ​

The given character, unless it is a regular expression meta character. The list of meta characters follows in this table.

.

Any single character except a line break or a paragraph break. For example, the search term "sh.rt" matches both "shirt" and "short".

^

The beginning of a paragraph or cell. Special objects such as empty fields or character-anchored frames, at the beginning of a paragraph are ignored. Example: "^Peter" matches the word "Peter" only when it is the first word of a paragraph.

$

The end of a paragraph or cell. Special objects such as empty fields or character-anchored frames at the end of a paragraph are ignored. Example: "Peter$" matches only when the word "Peter" is the last word of a paragraph, note "Peter" cannot be followed by a period.

$ នៅ​លើ​ការ​ផ្គូផ្គង​ផ្ទាល់​របស់​វា​នៅ​ចុង​កថាខណ្ឌ។ វិធី​នេះ​ស្វែងរក និង​ជំនួស​ការ​ចុះ​កថាខណ្ឌ​បាន។

*

Zero or more of the regular expression term immediately preceding it. For example, "Ab*c" matches "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", and so on.

+

One or more of the regular expression term immediately preceding it. For example, "AX.+4" finds "AXx4", but not "AX4".

The longest possible string that matches this regular expression in a paragraph is always matched. If the paragraph contains the string "AX 4 AX4", the entire passage is highlighted.

?

Zero or one of the regular expression term immediately preceding it. For example, "Texts?" matches "Text" and "Texts" and "x(ab|c)?y" finds "xy", "xaby", or "xcy".

\

The special character that follows it is interpreted as a normal character and not as a regular expression meta character (except for the combinations "\n", "\t", "\b", "\>" and "\<"). For example, "tree\." matches "tree.", not "treed" or "trees".

\n

When entered in the Find text box, finds a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination in Writer, or the Ctrl+Enter key combination in a Calc cell.

When entered in the Replace text box in Writer, inserts a paragraph break that can be inserted with the Enter or Return key. It has no special meaning in Calc, and is treated literally there.

To change line breaks into paragraph breaks in Writer, enter \n in both the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\t

A tab character. Can also be used in the Replace box.

\b

A word boundary. For example, "\bbook" matches "bookmark" and "book" but not "checkbook" whereas "book\b" matches "checkbook" and "book" but not "bookmark".

Note, this form replaces the obsolete (although they still work for now) forms "\>" (match end of word) and "\<" (match start of word).

^$

រក​កថាខណ្ឌ​ទទេ​មួយ​

^.

រក​តួអក្សរ​ដំបូង​របស់​កថាខណ្ឌ​មួយ ។

& ឬ $0

Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[...]

Any single occurrence of any one of the characters that are between the brackets. For example: "[abc123]" matches the characters ‘a’, ‘b’, ’c’, ‘1’, ‘2’ and ‘3’. "[a-e]" matches single occurrences of the characters a through e, inclusive (the range must be specified with the character having the smallest Unicode code number first). "[a-eh-x]" matches any single occurrence of the characters that are in the ranges ‘a’ through ‘e’ and ‘h’ through ‘x’.

[^...]

Any single occurrence of a character, including Tab, Space and Line Break characters, that is not in the list of characters specified inclusive ranges are permitted. For example "[^a-syz]" matches all characters not in the inclusive range ‘a’ through ‘s’ or the characters ‘y’ and ‘z’.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

The character represented by the four-digit hexadecimal Unicode code (XXXX).

The character represented by the eight-digit hexadecimal Unicode code (XXXXXXXX).

note

For certain symbol fonts the symbol (glyph) that you see on screen may look related to a different Unicode code than what is actually used for it in the font. The Unicode codes can be viewed by choosing Insert - Special Character, or by using Unicode conversion shortcut.


\N{UNICODE CHARACTER NAME}

Match the Unicode named character.

Some remarkable Unicode named characters are SPACE, NO-BREAK SPACE, SOFT HYPHEN, ACUTE ACCENT, CIRCUMFLEX ACCENT, GRAVE ACCENT.

note

The Unicode character names can be searched and viewed by choosing Insert - Special Character.


|

The infix operator delimiting alternatives. Matches the term preceding the "|" or the term following the "|". For example, "this|that" matches occurrences of both "this" and "that".

{N}

The post-fix repetition operator that specifies an exact number of occurrences ("N") of the regular expression term immediately preceding it must be present for a match to occur. For example, "tre{2}" matches "tree".

{N,M}

The post-fix repetition operator that specifies a range (minimum of "N" to a maximum of "M") of occurrences of the regular expression term immediately preceding it that can be present for a match to occur. For example, "tre{1,2}" matches "tre" and "tree".

{N,}

The post-fix repetition operator that specifies a range (minimum "N" to an unspecified maximum) of occurrences of the regular expression term immediately preceding it that can be present for a match to occur. (The maximum number of occurrences is limited only by the size of the document). For example, "tre{2,}" matches "tree", "treee", and "treeeee".

(...)

The grouping construct that serves three purposes.

  1. To enclose a set of ‘|’ alternatives. For example, the regular expression "b(oo|ac)k" matches both "book" and "back".

  2. To group terms in a complex expression to be operated on by the post-fix operators: "*", "+" and "?" along with the post-fix repetition operators. For example, the regular expression "a(bc)?d" matches both "ad" and "abcd" in a search.; the regular expression "M(iss){2}ippi" matches "Mississippi".

  3. To record the matched sub string inside the parentheses as a reference for later use in the Find box using the "\n" construct or in the Replace box using the "$n" construct. The reference to the first match is represented by "\1" in the Find box and by "$1" in the Replace box. The reference to the second matched sub string by "\2" and "$2" respectively, and so on.

For example, the regular expression "(890)7\1\1" matches "8907890890".

With the regular expression "\b(fruit|truth)\b" in the Find box and the regular expression "$1ful" in the Replace box occurrences of the words "fruit" and "truth" can be replaced with the words "fruitful" and "truthful" respectively without affecting the words "fruitfully" and "truthfully"

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:] to find one of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:] to find one of them.

[:alnum:]

តំណាង​ឲ្យ​តួ​អក្សរ​ អក្សរ​ក្រម​លេខ​មួយ​ ([:alpha:] និង​ [:digit:]) ។

[:space:]

បង្ហាញ​តួអក្សរ​ចន្លោះ (ប៉ុន្តែ​មិនមែន​តួអក្សរ​ចន្លោះ​មិនឃើញ​​ផ្សេង​ទៀត​ទេ) ។

[:print:]

តំណាង​ឲ្យ​តួ​អក្សរ​ដែល​អាច​បោះពុម្ព​បាន​ ។

[:cntrl:]

តំណាង​ឲ្យ​តួ​អក្សរ​មិន​បោះ​ពុម្ព ។

[:lower:]

តំណាង​ឲ្យ​តួអក្សរមួយ​ ប្រសិន​បើ ករណី​ដំណូច ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ ជម្រើស

[:upper:]

Represents an uppercase character if Match case is selected in Options.


note

For a full list of supported metacharacters and syntax, see ICU Regular Expressions documentation


Regular expression terms can be combined to form complex and sophisticated regular expressions for searches as show in the following examples.

ឧទាហរណ៍

Expression

Meaning

^$

An empty paragraph.

^ specifies that the match must be at the start of a paragraph,

$ specifies that a paragraph mark or the end of a cell must follow the matched string.

^.

The first character of a paragraph.

^ specifies that the match must be at the start of a paragraph,

. specifies any single character.

e([:digit:])?

Matches "e" by itself or an "e" followed by one digit.

e specifies the character "e",

[:digit:] specifies any decimal digit,

? specifies zero or one occurrences of [:digit:].

^([:digit:])$

Matches a paragraph or cells containing exactly one digit.

^ specifies that the match must be at the start of a paragraph,

[:digit:] specifies any decimal digit,

$ specifies that a paragraph mark or the end of a cell must follow the matched string.

^[:digit:]{3}$

Matches a paragraph or cell containing only three digit numbers

^ specifies that the match must be at the start of a paragraph,

[:digit:] specifies any decimal digit,

{3} specifies that [:digit:] must occur three times,

$ specifies that a paragraph mark or the end of a cell must follow the matched string.

\bconst(itu|ruc)tion\b

Matches the words "constitution" and "construction" but not the word "constitutional."

\b specifies that the match must begin at a word boundary,

const specifies the characters "const",

( starts the group,

itu specifies the characters "itu",

| specifies the alternative,

ruc specifies the characters "ruc",

) ends the group,

tion specifies the characters "tion",

\b specifies that the match must end at a word boundary.


Please support us!