​រក​ និង​ជំនួស​

Finds or replaces text or formats in the current document.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Find & Replace.

+H

On the Standard bar, click

Icon

Find & Replace


Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Replace

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ជំនួស​ ឬ​ ជ្រើស​អត្ថបទ​ជំនួស​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ​រចនាប័ទ្ម​ពី​បញ្ជី ។

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

ជំនួស​

ជំនួស​អត្ថបទ​ដែល​បាន​​ជ្រើស​ ឬ​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ដែល​អ្នក​បាន​ស្វែង​រក​ និង​បន្ទាប់​មក​​ស្វែង​រក​​ការ​កើត​ឡើង​បន្ទាប់​ ។​

ជំនួស​ទាំងអស់

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

ផ្គូផ្គង​ទទឹង​តួអក្សរ​ (លុះ​ត្រា​តែ​បើក​ភាសា​អាស៊ី)

សម្គាល់​រវាង​​សំណុំ​តួអក្សរ​ទទឹង​ពាក់​កណ្តាល​ និង ទទឹង​ពេញ​លេញ ។​

មាន​សម្លេង​​ដូច​ (ភាសា​ជប៉ុន​) (លុះ​ត្រា​តែ​បើក​ភាសា​អាស៊ី)

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ជាក់​ជម្រើស​ស្វែង​រក​​សម្រាប់​ការ​កំណត់​ស្រដៀង​គ្នា​ ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​អត្ថបទ​ភាសា​ជប៉ុន ។ ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក​នេះ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​​ ... ដើម្បី​បញ្ជាក់​​ជម្រើស​ស្វែង​រក ។

ការ​ស្វែងរក​ជា​ភាសា​ជប៉ុន

បិទ

បិទ​ប្រអប់ និង​រក្សា​ទុក​រាល់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

After you close the Find & Replace dialog, you can still search using the last search criteria that you entered, by pressing Shift++F.


Please support us!