បិទភ្ជាប់

បញ្ចូល​មាតិកា​របស់​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​នៅ​ត្រង់​ទីតាំង​របស់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ និង​ជំនួស​ដោយ​អត្ថបទ ឬ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ណា​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Edit - Paste.

From the tabbed interface:

Choose Home - Paste.

From toolbars:

Icon Paste

Paste

From the keyboard:

+ V

Shift + Ins


Please support us!