ចម្លង

ចម្លង​ជម្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ។

note

រៀងរាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ចម្លង​ មាតិកា​ដែល​មាន​ស្រាប់​របស់​ក្តារ​តម្បៀត​​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ជាន់​លើ​ ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Edit - Copy.

From the tabbed interface:

Choose Home - Copy.

From toolbars:

Icon Copy

Copy

From the keyboard:

+ C

Ctrl + Ins


Please support us!