ចម្លង

ចម្លង​ជម្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

រៀងរាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ចម្លង​ មាតិកា​ដែល​មាន​ស្រាប់​របស់​ក្តារ​តម្បៀត​​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ជាន់​លើ​ ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Icon

Copy


Please support us!