កាត់

យក​ជម្រើស​ចេញ​​ និង ចម្លង​ជម្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Icon

Cut


Please support us!