ធ្វើ​ម្តងទៀត

ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ចុង​ក្រោយ​ម្ដង​ទៀត ។ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​មាន​នៅ​ក្នុង Writer និង Calc ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Edit - Repeat.

From toolbars:

Icon Repeat

Repeat

From the keyboard:

+ Shift + Y


Please support us!