មិន​អាច​មិន​ធ្វើ​វិញ​

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Edit - Undo.

From toolbars:

Icon Undo

Undo

From the keyboard:

+ Z


tip

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property "/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


note

ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ​ចំនួន​ (ឧទាហរណ៍​ រចនាប័ទ្ម​កែ​សម្រួល​​) មិន​អាច​ត្រូវ​​បាន​ធ្វើ​វិញ​ ។


tip

You can cancel the Undo command by choosing Edit - Redo.


អំពី​ពាក្យ​បញ្ជា​មិន​ធ្វើ​វិញ​ក្នុង​​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ពេល​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​ អ្នក​អាច​មិន​ធ្វើ​វិញ​តែ​​ពាក្យ​បញ្ជា​ចុង​ក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ ។

warning

If you change the content of a record in a database table that has not been saved, and then use the Undo command, the record is erased.


អំពី​ពាក្យ​បញ្ជា​​មិន​ធ្វើ​វិញ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ

បញ្ជី​ មិន​ធ្វើ​វិញ​ ​ត្រូវ​បាន​ជម្រះ​ នៅ​ពេល​អ្នក​អនុវត្ត​ប្លង់​ថ្មី​ទៅ​កាន់ស្លាយ ។

Please support us!