ឯកសារ​ថ្មីៗ​នេះ

រាយ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បើក​ថ្មី​ៗ​បំផុត​ ។ ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ក្នុង​បញ្ជី​ ចុច​ឈ្មោះ​របស់​វា​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.


note

The number of files that are listed can be changed in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បើក​ដោយ​ម៉ូឌុល​ LibreOffice ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​វា​ ។

Please support us!