ផ្ញើ

ផ្ញើ​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​ច្បាប់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កម្មវិធី​ដទៃ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Menu File - Send.


E-mail Document

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used.

​ឯកសារ​ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់​​ PDF​

បង្ហាញ​ប្រអប់​នាំចេញ​ជា PDF គឺ​នាំចេញ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ជា Portable Document Format (PDF) ហើយ​បន្ទាប់មក​បើក​បង្អួច​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ដោយ​មាន​ PDF ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់ ។

Please support us!