ចេញ

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose File - Print.

From the tabbed interface:

Choose File - Print.

From the keyboard:

+P

From toolbars:

Print Icon

Print


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel and Help buttons.

បើ​​​អ្នក​ពិត​ជា​ចង់​ដឹង​អំពី​របៀប​បោះ​ពុម្ព​ឯកសារ​របស់​អ្នក សូមចុច​តំណ​ណា​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ។

General printing:

ការ​បោះពុម្ព​លឿន​ជាមួយ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​កាត់​បន្ថយ

ការ​បោះពុម្ព​ជា​ពណ៌​ស​ខ្មៅ

​ការ​ជ្រើស​​​ផ្ទៃ​បោះពុម្ព​អតិបរមា​នៅ​លើ​ទំព័រ​មួយ​​

note

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open - LibreOffice (application name) - Print.


note

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


មើល​ជា​​​មុន

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

Preview checkbox

Turn on or off display of the print preview.

Preview navigation box

Enter the number of page to be shown in the preview in the box or use the arrow buttons to display pages in the preview.

🡆 Shows preview of the next page.

Shows preview of the last page.

🡄 Shows preview of the previous page.

Shows preview of the first page.

ទូទៅ

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the Printer Settings dialog.

Printer

The list box shows the installed printers. Click the printer to use for the current print job.

Status

Shows the availability of the selected printer.

Properties

Opens the Printer Properties dialog. The printer properties vary according to the printer that you select.

Range and copies

All pages

Prints the entire document.

Pages

Prints only the pages or slides that you specify in the Pages box.

Selection

Prints only the selected area(s) or object(s) in the current document.

To print a range of pages, use a format like 3-6. To print single pages, use a format like 7;9;11. You can print a combination of page ranges and single pages, by using a format like 3-6;8;10;12.

Include

Select the subset of pages to print. Possible values are:

Paper sides

If the printer is capable of duplex printing it's possible to choose between using only one side of the paper or both.

Number of copies

Enter the number of copies that you want to print.

Collate

Preserves the page order of the original document.

Create separated prints jobs for collated output

Check to not rely on the printer to create collated copies but create a print job for each copy instead.

Print in reverse order

Check to print pages in reverse order.

ប្លង់​ទំព័រ

The Page Layout section can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

ចំពោះ​ប្រភេទ​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន អ្នក​អាច​ជ្រើស​ដើម្បី​បោះ​ពុម្ព​ប័ណ្ណប្រកាស​បាន ។

Paper size

Set the paper size you would like to use. The preview will show how the document would look on a paper of the given size.

Orientation

Select the orientation of the paper. Possible values are Portrait and Landscape.

Pages per sheet

Print multiple pages per sheet of paper.

Select how many pages to print per sheet of paper. When the number of pages is set to Custom, then the following settings shows:

Pages

Select number of rows.

By

Select number of columns.

Margin

Select margin between the printed pages and paper edge.

Distance

Select margin between individual pages on each sheet of paper.

Order

Select order in which pages are to be printed.

Draw a border on each page

Check to draw a border around each page.

Brochure

Select the Brochure option to print the document in brochure format.

ការ​បោះពុម្ព​ប័ណ្ណ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

Please support us!