ពុម្ព

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រៀបចំ និង​កែ​សម្រួល​ពុម្ព​របស់​អ្នក ព្រម​ទាំង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ពុម្ព​មួយ ។ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Select File - Templates.

From the tabbed interface:

Choose File - Templates.

From toolbars:

Icon Template Manager

Templates

From the keyboard:

+ Shift + N

From the start center:

Click on the Templates button.


Save as Template

Saves the current document as a template.

Edit Template

បើក​ប្រអប់​មួយ​ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​​ពុម្ព​មួយ​ដើម្បី​កែ​សម្រួល ។

Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows you to start new documents using templates.

Please support us!