សុវត្ថិភាព​

កំណត់​ជម្រើស​ពាក្យ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Properties - Security tab.


បើក​ឯកសារ​បាន​តែ​អាន

ជ្រើស​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​​បើក​ឯកសារ​តែ​ក្នុង​របៀប​បាន​តែ​អាន​ប៉ុណ្ណោះ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ជម្រើស​ចែក​រំលែក​ឯកសារ​នេះ​ការ​ពារ​ឯកសារ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដោយ​ចែដន្យ​ ។ វា​នៅ​តែ​អាច​កែសម្រួល​ច្បាប់​ចម្លង​របស់​ឯកសារ​ និង រក្សា​ទុក​ច្បាប់​ចម្លង​នោះ​​​ដោយ​ឈ្មោះ​ដដែល​ដូច​ឯកសារ​ដើម ។


ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​កំណត់​ត្រា

Select to enable recording changes. This is the same as Edit - Track Changes - Record.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​ការពារ​ស្ថានភាព​ដែល​បាន​កត់​ត្រា​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​សម្ងាត់​នេះ​ ចុច​ ការ​ពារ រួច​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់ ។ អ្នក​ប្រើ​ឯកសារ​នេះ​ផ្សេង​ទៀត​អាច​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​របស់​ពួក​គេ​បាន ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​មិន​អាច​បិទការ​កត់​ត្រា​​ការផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​មិន​ស្គាល់​ពាក្យ​សម្ងាត់​បាន​ទេ ។


ការ​ពារ​/​មិន​ការ​ពារ

ការពារ​ការ​ប្ដូរ​លក្ខណៈ​កត់ត្រា​ដោយ​ពាក្យសម្ងាត់។ ប្រសិនបើ​ការ​ប្ដូរ​កំណត់ត្រា​ត្រូវ​បាន​ការពារ​សម្រាប់​​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន នោះ​ប៊ូតុង​នឹង​មាន​ឈ្មោះ​ថា មិន​ការពារ។ ចុច មិន​ការពារ រួច​បញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​ត្រឹមត្រូវ​ដើម្បី​​បិទ​ការ​ការពារ។

Please support us!