លក្ខណសម្បត្តិ​ផ្ទាល់ខ្លួន

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្ដល់​វាល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទៅ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Properties - Custom Properties tab.


លក្ខណសម្បត្តិ

បញ្ចូល​មតិកា​ផ្ទាល់ខ្លួន ។ អ្នកអាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ឈ្មោះ ប្រភេទ និង​មាតិកា​របស់​ជួរដេក​នីមួយៗ ។ អ្នក​អាច​បន្ថែម ឬ​យក​ជួរដេក​ចេញ ។ ធាតុ​នឹង​ត្រូ​វបាននាំចេញ​ជា​ទិន្នន័យ​មេតា​ទៅកាន់​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ ។

បន្ថែម

ចុច​ដើម្បី​បន្ថែម​ជួរដេក​ថ្មី​ទៅ​កាន់​បញ្ជី​លក្ខណសម្បត្តិ ។

Please support us!