រក្សា​ទុក​ជា

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


ឈ្មោះ​ឯកសារ

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

ប្រភេទ​​ឯកសារ

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ XML

រូប​តំណាង​ព្រមាន

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ជានិច្ច​ក្នុង​ប្រភេទ​ឯកសារ​ LibreOffice មុន​ពេល​រក្សា​ទុក​វា​ទៅ​​ប្រភេទ​ឯកសារ​ខាង​ក្រៅ​មួយ​ ។ ពេល​អ្នក​នាំ​ចេញទៅ​​ប្រភេទ​ឯកសារ​ខាង​ក្រៅ​មួយ​​ លក្ខណៈ​ពិសេស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​មួយ​ចំនួន​អាច​បាត់​បង់ ។


រក្សា​​ទុក

Saves the file.

រក្សាទុក​ដោយ​មាន​ពាក្យ​សម្ងាត់

ការ​ពារ​ឯកសារ​ជា​មួយ​ ពាក្យ​សម្ងាត់​ ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​មុន​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​បើក​ឯកសារ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

មាន​តែ​ឯកសារ​​ប្រើ​ LibreOffice ដែល​ទ្រង់​ទ្រាយ​មាន​មូល​ដ្ឋាន​លើ​ XML អាច​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ជាមួយ​​ពាក្យ​សម្ងាត់​មួយ​ ។


Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

កែ​សម្រួល​ការ​កំណត់​តម្រង

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ជម្រើស​រក្សាទុក​សៀវភៅ​បញ្ជី សម្រាប់​ឯកសារ​ទិន្នន័យ​ប្រភេទ​មួយ​ចំនួន ។

ជម្រើស

នាំ​ចេញ​តែ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង LibreOffice Draw និង Impress ទៅ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ផ្សេងៗ​ទៀត ។ ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធីក​ ឯកសារ​ទាំង​​មូល​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​​កំពុង​នាំ​ចេញ​​ទៅ​ប្រភេទ​​ឯកសារ​ណា​មួយ​ ឯកសារ​ទាំង​មូល​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ដែរ​ ។


Please support us!