រក្សា​ទុក​ជា

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose File - Save As.

From the tabbed interface:

Choose File - Save As.

From toolbars:

Icon Save as

រក្សា​ទុក​​ជា

From the keyboard:

+Shift+S.


note

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

ឈ្មោះ​ឯកសារ

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

ប្រភេទ​​ឯកសារ

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ XML

warning

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ជានិច្ច​ក្នុង​ប្រភេទ​ឯកសារ​ LibreOffice មុន​ពេល​រក្សា​ទុក​វា​ទៅ​​ប្រភេទ​ឯកសារ​ខាង​ក្រៅ​មួយ​ ។ ពេល​អ្នក​នាំ​ចេញទៅ​​ប្រភេទ​ឯកសារ​ខាង​ក្រៅ​មួយ​​ លក្ខណៈ​ពិសេស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​មួយ​ចំនួន​អាច​បាត់​បង់ ។


រក្សាទុក​ដោយ​មាន​ពាក្យ​សម្ងាត់

ការ​ពារ​ឯកសារ​ជា​មួយ​ ពាក្យ​សម្ងាត់​ ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​មុន​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​បើក​ឯកសារ ។

note

មាន​តែ​ឯកសារ​​ប្រើ​ LibreOffice ដែល​ទ្រង់​ទ្រាយ​មាន​មូល​ដ្ឋាន​លើ​ XML អាច​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ជាមួយ​​ពាក្យ​សម្ងាត់​មួយ​ ។


Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

ជម្រើស

នាំ​ចេញ​តែ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង LibreOffice Draw និង Impress ទៅ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ផ្សេងៗ​ទៀត ។ ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធីក​ ឯកសារ​ទាំង​​មូល​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ ។

note

ប្រសិន​បើ​អ្នក​​កំពុង​នាំ​ចេញ​​ទៅ​ប្រភេទ​​ឯកសារ​ណា​មួយ​ ឯកសារ​ទាំង​មូល​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ដែរ​ ។


រក្សា​​ទុក

Saves the file.

Please support us!