រក្សា​ទុក​

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Save.

+S

Open Standard or Table Data bar, click

Icon Save

រក្សា​​ទុក


រូប​តំណាង​ចំណាំ

When you edit an AutoText entry, this command changes to Save AutoText.


Please support us!