ជម្រើស​តម្រង

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​តម្រង​នាំចូល​​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.


បញ្ជី​តម្រង​

ជ្រើស​តម្រង​នាំ​ចូល​​សម្រាប់​​ឯកសារ ​ដែល​អ្នក​ចង់​បើក​ ។​

ប្រសិន​បើ​ LibreOffice មិនស្គាល់​ប្រភេទ​ឯកសារ​​ របស់​ឯកសារ​ដែល​​​អ្នក​ចង់​បើក​ ព្យាយាមតាម​ជំហាន​​ណា​មួយ​​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

Please support us!