ជ្រើស​ផ្លូវ

កំណត់​ផ្លូវ​ឯកសារ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Path selection button in various wizards.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.


ជ្រើស

ជ្រើស​ផ្លូវ​ដែល​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​ ។​

ផ្លូវ ៖

បញ្ចូល​ ឬ​ជ្រើស​ផ្លូវ​ពី​បញ្ជី​ ។

Please support us!