ពាណិជ្ជកម្ម​​

មាន​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​នាមប័ណ្ណ ដែល​ប្រើ​ប្លង់​មួយ​ពី​ប្រភេទ 'នាមប័ណ្ណ, ការងារ' ។ ប្លង់​នាមប័ណ្ណ​ត្រូវ​បានជ្រើស​នៅ​លើ​ផ្ទាំង នាមប័ណ្ណ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - New - Business Cards - Business tab.


ទិន្នន័យ​ពាណិជ្ជកម្ម

បញ្ចូល​ព័ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង​ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ក្នុង​​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


ក្រុមហ៊ុន

Type the name of your company in this field.

ក្រុមហ៊ុន​​ខ្សែ​ទី​ ២

បញ្ចូល​សេចក្តី​លម្អិត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បន្ថែម​ទៀត ។

ពាក្យ​ស្លោក

បញ្ចូល​ពាក្យ​ស្លោក​របស់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ។

ផ្លូវ

Type the name of your street in this field.

ZIP

Type your ZIP in this field.

ទីក្រុង

Type the city where you live.

Country

Type your country.

រដ្ឋ

Type your state.

ទីតាំង

Type your position in the company in this field.

ទូរស័ព្ទ​

បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​កន្លែង​ធ្វើការ​របស់​អ្នក ។

ចល័ត

បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​របស់​អ្នក ។

ទូរសារ

Type your fax number in this field.

គេហទំព័រ

បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​នៃ​គេហទំព័រ​អ៊ីនធឺណិត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ។

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!