ពាណិជ្ជកម្ម​​

មាន​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​នាមប័ណ្ណ ដែល​ប្រើ​ប្លង់​មួយ​ពី​ប្រភេទ 'នាមប័ណ្ណ, ការងារ' ។ ប្លង់​នាមប័ណ្ណ​ត្រូវ​បានជ្រើស​នៅ​លើ​ផ្ទាំង នាមប័ណ្ណ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - New - Business Cards - Business tab.


ទិន្នន័យ​ពាណិជ្ជកម្ម

បញ្ចូល​ព័ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង​ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ក្នុង​​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


ក្រុមហ៊ុន

Type the name of your company in this field.

ក្រុមហ៊ុន​​ខ្សែ​ទី​ ២

បញ្ចូល​សេចក្តី​លម្អិត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បន្ថែម​ទៀត ។

ពាក្យ​ស្លោក

បញ្ចូល​ពាក្យ​ស្លោក​របស់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ។

ផ្លូវ

Type the name of your street in this field.

ZIP

Type your ZIP in this field.

ទីក្រុង

Type the city where you live.

រដ្ឋ

Type your state.

ប្រទេស

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​​ប្រទេស ដែល​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ ។

ទីតាំង

Type your position in the company in this field.

ទូរស័ព្ទ​

បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​កន្លែង​ធ្វើការ​របស់​អ្នក ។

ចល័ត

បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​របស់​អ្នក ។

ទូរសារ

Type your fax number in this field.

គេហទំព័រ

បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​នៃ​គេហទំព័រ​អ៊ីនធឺណិត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ។

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!