នាម​ប័ណ្ណ​

កំណត់​រូប​រាង​របស់​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - New - Business Cards - Business Cards tab.


មាតិកា

ជ្រើស​ប្លង់​រចនា​មួយ​សម្រាប់​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ ។

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ - ភាគ

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!