នាម​ប័ណ្ណ​​

រចនា​ និង បង្កើត​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទាល់ ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពី​លេខ​មួយ​ពី​ទ្រង់​ទ្រាយ​ទំហំ​ដែល​បាន​កំណត់​ទុក​មុន ឬ​បង្កើត​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទាល់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - New - Business Cards.


មធ្យម​

Select the size of your business card from a number of predefined size formats, or a size format that you specify on the Format tab.

នាម​ប័ណ្ណ​

កំណត់​រូប​រាង​របស់​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ ។​

ឯកជន

មាន​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​សម្រាប់​កាត​ពាណិជ្ជកម្ម ។ ប្លង់​កាត​ពាណិជ្ជកម្ម​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​លើ​ថេប កាត​ពាណិជ្ជកម្ម ។

ពាណិជ្ជកម្ម​​

មាន​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​នាមប័ណ្ណ ដែល​ប្រើ​ប្លង់​មួយ​ពី​ប្រភេទ 'នាមប័ណ្ណ, ការងារ' ។ ប្លង់​នាមប័ណ្ណ​ត្រូវ​បានជ្រើស​នៅ​លើ​ផ្ទាំង នាមប័ណ្ណ ។

ទ្រង់​ទ្រាយ​​

​កំណត់​ជម្រើស​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស ។​

ជម្រើស​​

កំណត់​ជម្រើស​បន្ថែម​សម្រាប់​ស្លាក​ ឬ​នាមប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ ​រួម​ទាំង​ការ​ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​អត្ថបទ​ និង​ ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ ។​

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!