ជម្រើស​​

កំណត់​ជម្រើស​បន្ថែម​សម្រាប់​ស្លាក​ ឬ​នាមប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ ​រួម​ទាំង​ការ​ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​អត្ថបទ​ និង​ ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - New - Labels - Options tab.

Choose File - New - Business Cards - Options tab.


ទំព័រ​ទាំងមូល

Creates a full page of labels or business cards.

ស្លាក​តែ​មួយ

Prints a single label or business card on a page.

ជួរ​ឈរ

Enter the column in which you want to place your single label or business card.

ជួរ​ដេក

Enter the row in which you want to place your single label or business card.

ធ្វើ​សមកាលកម្ម​មាតិកា

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

ធ្វើ​សមកាលកម្ម​ស្លាក

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

ចម្លង​មាតិកា​របស់​ស្លាក​ឆ្វេង​កំពូល​ ឬ​ នាម​ប័ណ្ណ​​ ទៅ​ស្លាក​ ឬ​នាម​ប័ណ្ណ​ដែល​នៅសល់​លើ​ទំព័រ​ ។​

ម៉ាស៊ីន​​​​បោះពុម្ព​

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​របស់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​​ដែល​បាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន​​ ។

ដំឡើង

Opens the Printer Setup dialog.

Please support us!