ស្លាក​​

បញ្ជាក់​​​អត្ថបទ​ស្លាក​ និង​ជ្រើស​ទំហំ​ក្រដាស​សម្រាប់​ស្លាក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - New - Labels - Labels tab.


ចំណារ

បញ្ចូល​​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ស្លាក​ ។

អត្ថបទ​ស្លាក

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ស្លាក​ ។​ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​ផង​ដែរ​​នូវវាល​​ទិន្នន័យ​មួយ​ ។​

អាសយដ្ឋាន

បង្កើត​ស្លាក​មួយ​​ជាមួយ​អាសយដ្ឋាន​ត្រឡប់​ ។​ អត្ថបទ​ដែល​​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រអប់​​ អត្ថបទ​ស្លាក​ បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ជាន់​​លើ​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្តូរ​អាសយ​ដ្ឋាន​ត្រឡប់​ ជ្រើស​ - LibreOffice រួច​ហើយ​ចុច​លើ​ផ្ទាំង​ ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​


មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ

Select the database that you want to use as the data source for your label.

តារាង

ជ្រើស​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​ រួម​មាន​វាល​​ដែល​​​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ក្នុង​ស្លាក​របស់​អ្នក​ ។

វាលមូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

The name of the database field is bounded by brackets in the Label text box. If you want, you can separate database fields with spaces. Press Enter to insert a database field on a new line.

ទ្រង់ទ្រាយ

You can select a predefined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

បន្ត

បោះពុម្ព​ស្លាក​នៅ​លើ​សន្លឹក​​បន្ត​ ។​

សន្លឹក

បោះពុម្ព​ស្លាក​​នៅ​លើ​សន្លឹក​ផ្សេងៗ​គ្នា​ ។​

ម៉ាក

ជ្រើស​ម៉ាក​របស់​ក្រដាស​​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ ។ ម៉ាក​នីមួយៗ​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ទំហំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​វា​ ។

ប្រភេទ

ជ្រើស​ទ្រង់​ទ្រាយ​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ ។ ទ្រង់​ទ្រាយ​ផ្សេងៗ​អាស្រ័យ​លើ​​ម៉ាក​​ នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​​ជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី​​ ម៉ាក​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ស្លាក​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​មួយ​ ជ្រើស​​ [អ្នក​ប្រើ​​] និង​បន្ទាប់មក​ចុច​ផ្ទាំង​​ ទ្រង់​ទ្រាយ​​ ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់​ទ្រាយ​ ។​

ព័ត៌មាន

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Please support us!