ថ្មី

បង្កើត​ឯកសារ​ LibreOffice ថ្មីមួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

រូបតំណាង

ថ្មី

គ្រាប់ចុច +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

ពុម្ព​មួយ​គឺ​ជា​​ឯកសារ​​មួយ​ដែល​មាន​ធាតុ​រចនា​សម្រាប់​ឯកសារ​មួយ​ រួម​មាន​ រចនាប័ទ្ម​ការធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ស៊ុម​ ក្រាហ្វិក​ វាល​​ ប្លង់​ទំព័រ​ និង​អត្ថបទ ។​

​រូប​តំណាង​

ឈ្មោះ

អនុគមន៍​

រូបតំណាង

ឯកសារ​អត្ថបទ

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

រូបតំណាង

សៀវភៅ​បញ្ជី

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

រូបតំណាង​

ការ​បង្ហាញ

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

រូបតំណាង

គំនូរ

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

រូបតំណាង

មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ

Opens the Database Wizard to create a database file.

រូបតំណាង

ឯកសារ HTML

បង្កើត​ឯកសារ​ HTML ​ថ្មី​មួយ​ ។

រូបតំណាង

ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​ XML

បង្កើត​ឯកសារ​ សំណុំ​បែប​បទ​ X​​ ថ្មី​មួយ​ ។

រូបតំណាង

ឯកសារ​មេ

បង្កើត​ ឯកសារ​មេ​​​ ថ្មី​មួយ​ ។

រូបតំណាង

រូបមន្ត

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

រូបតំណាង

ស្លាក

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

រូបតំណាង

នាមប័ណ្ណ

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

រូបតំណាង

ពុម្ព​

បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​ដោយ​ប្រើ​ពុម្ព​ដែល​មាន​ស្រាប់។


Please support us!