ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​ទំព័រ​បណ្តាញ​ក្នុង​របៀប​បាន​តែ​អាន

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​រក្សា​ទុក​ក្រាហ្វិក​ដែល​អ្នក​ជ្រើស ។

ចម្លង​តំណ​ត្រង់​ព្រួញ​កណ្តុរ​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

ចម្លង​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​អសកម្ម ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​ ផ្ទុក​រូបភាព ដើម្បី​អាច​មើល​ឃើញ​ពួកវា ។

កំណត់​ក្រាហ្វិក​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​ឲ្យ​មើល​មិន​ឃើញ ។

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រក្សា​ទុក​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ទំព័រ​បណ្តាញ ។

Please support us!