ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​វិចិត្រសាល

កំណត់​របៀប​ដែល​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។

បញ្ចូល​ច្បាប់​ចម្លង​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។

បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​តំណ ។

ពាក្យ​បញ្ជា មើល​ជាមុន បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ផ្ដល់​ចំណង​ជើង​ដល់​វត្ថុ​វិចិត្រសាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លុប​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

Please support us!