ការ​បង្ហាញ និង​លាក់​បង្អួច​ដែល​បាន​ចត

Every docked window has an icon to control the display properties of the window.

ដើម្បី​បង្ហាញ ឬ​លាក់​បង្អួច​ចត ចុច​រូប​តំណាង ។

បង្ហាញ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ និង​លាក់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​បង្អួច​ដែល​បាន​ចត

អ្នក​អាច​ចុច​គែម​នៃ​បង្អួច​បាន​ចត​ដែល​បាន​លាក់ ដើម្បី​បើក​បង្អួច ។

បង្អួច​ដែល​បាន​ចត​នឹង​បិទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្លាស់ទី​ព្រួញ​​កណ្តុរ​ចេញ​ក្រៅ​បង្អួច ។

បង្អួច​ដែល​បាន​ចត​ច្រើន​ដើរ​តួ​ដូច​ជា​បង្អួច​តែ​មួយ​ក្នុង​របៀប​បង្ហាញ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​/​លាក់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

អូស និង​ទម្លាក់

បើ​អ្នក​អូស​វត្ថុ​មួយ​លើ​គែម​នៃ​បង្អួច​បាន​ចត​ដែល​បាន​លាក់ បង្អួច​នឹង​បើក​ក្នុង​របៀប​បង្ហាញ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Please support us!