ម៉ឺនុយ បញ្ចូល

Choose Insert - Comment.

Key +C.

Choose Insert - Media - Scan.

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.

Choose Insert - Media - Scan - Request.

Choose Insert - Special Character.

On the Standard or the Insert bar, click

រូបតំណាង

តួអក្សរ​ពិសេស

Choose Insert - Media - Audio or Video.

Choose Insert - Audio or Video.

Audio or Video

Choose Insert - Object.

Choose Insert - Object - OLE Object.

On the Insert bar, click

រូប​តំណាង

វត្ថុ OLE

Choose Insert - Object - Formula.

On the Insert bar, click

រូប​តំណាង

រូបមន្ត

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart .

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart.

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart.

Choose Insert - Object - Chart.

On the Insert bar, click

រូប​តំណាង

គំនូសតាង

Choose Insert - Image.

On the Standard bar, click

រូប​តំណាង

Image

On the Insert bar, click

Icon

ស៊ុម​អណ្តែត​

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

វិចិត្រសាល​សិល្បៈអក្សរ

Choose Insert - Fontwork

រូបតំណាង

រាង​មូលដ្ឋាន

Icon Symbol Shapes

រាង​និមិត្ត​សញ្ញា​

រូបតំណាង

ព្រួញ​បណ្តុំ

រូបតំណាង

ដ្យាក្រាម

រូបតំណាង

ប៉ឺត​ប៉ោង

រូបតំណាង

ផ្កាយ

Choose Insert - Signature Line

Please support us!