ជម្រើស​តម្រង ASCII

អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​តើ​ជម្រើស​មួយ​ណា​ដូច​ជា ពុម្ព​អក្សរ​មូលដ្ឋាន ភាសា សំណុំ​តួ​អក្សរ ឬ​ការ​បំបែក​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចូល ឬ​នាំ​ចេញ​ជាមួយ​ឯកសារ​អត្ថបទ​​មួយ​ ។ ប្រអប់​នឹង​លេច​ឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្ទុក​ឯកសារ ASCII ជាមួយ​តម្រង "អត្ថបទ​ដែល​បាន​បម្លែង​ជា​កូដ" ឬ​នៅ​ពេល​អ្នក​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​លើក​ដំបូង​ ឬ​នៅ​ពេល​អ្នក "រក្សា​ទុក​ជា" ដោយ​ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្សេង​ទៀត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


លក្ខណសម្បត្តិ

កំណត់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​នាំ​ចូល ឬ​នាំ​ចេញ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ នៅ​ពេល​នាំ​ចេញ មាន​តែ​សំណុំ​តួ​អក្សរ និង​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ។

សំណុំ​​តួ​អក្សរ

បញ្ជាក់​​សំណុំ​តួ​អក្សរ​នៃ​ឯកសារ សម្រាប់​នាំ​ចេញ ឬ​នាំ​ចូល

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

ពុម្ព​អក្សរ​លំនាំ​ដើម

ដោយ​កំណត់​ពុម្ពអក្សរ​លំនាំដើម អ្នក​បញ្ជាក់​ថា​អត្ថបទ គួរតែ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពុម្ព​អក្សរ​ជាក់លាក់ ។ ពុម្ពអក្សរ​លំនាំដើម អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​តែ​នៅពេល​ដែល​នាំចូល​ប៉ុណ្ណោះ ។

ភាសា

បញ្ជាក់​​ភាសា​របស់​អត្ថបទ ប្រសិន​បើ​មិន​ទាន់​បាន​កំណត់ ។ ការ​កំណត់​នេះ​អាច​មាន​តែ​នៅ​ពេល​នាំ​ចូល​ប៉ុណ្ណោះ ។

ចុះ​បន្ទាត់​កថា​ខណ្ឌ

កំណត់​ប្រភេទ​ចុះ​បន្ទាត់ សម្រាប់​ជួរ​អត្ថបទ ។

CR & LF

បង្កើត "ចូល​បន្ទាត់​ថ្មី" និង​"ចុះ​បន្ទាត់" ។ ជម្រើស​នេះ​ជា​លំនាំដើម ។

CR

ធ្វើ​ឲ្យ "ចូល​បន្ទាត់​ថ្មី" ជា​ការ​បំបែក​កថាខណ្ឌ ។

LF

បង្កើត​ "ចុះ​បន្ទាត់" ជា​ការ​បំបែក​កថាខណ្ឌ ។

Please support us!