ការ​នាំ​ចេញ​​ឯកសារ​អត្ថបទ​

ប្រអប់ នាំ​ចេញ​ឯកសារ​អត្ថបទ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ជម្រើស​នាំ​ចេញ សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ ។ ប្រអប់​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ប្រសិនបើ​អ្នក​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ជា​ប្រភេទ​ឯកសារ "អត្ថបទ CSV" និង​បើ​ប្រអប់​ធីក កែសម្រួល​ការ​កំណត់​តម្រង ត្រូវ​បាន​ធីក​​ក្នុង​ប្រអប់ រក្សា​ទុក​ជា

ជម្រើស​វាល​

កំណត់​អ្នក​ខណ្ឌ​ចែកវាល​ អ្នក​ខណ្ឌ​ចែក​អត្ថបទ និង​សំណុំ​តួ​អក្សរ ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​នាំ​ចេញ​អត្ថបទ ។

សំណុំ​​តួ​អក្សរ

បញ្ជាក់​​សំណុំ​តួ​អក្សរ សម្រាប់​នាំ​ចេញ​អត្ថបទ ។

អ្នក​កំណត់​ព្រំដែនវាល​

ជ្រើស ឬ​បញ្ចូល​អ្នក​កំណត់​ព្រំដែន​វាល​ ដែល​បំបែក​វាល​​ទិន្នន័យ ។

អ្នក​កំណត់​ព្រំដែន​អត្ថបទ

ជ្រើស ឬ​បញ្ចូល​អ្នក​កំណត់​ព្រំដែន​អត្ថបទ ដែល​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​គ្រប់​វាល​​ទិន្នន័យ ។

ដកស្រង់​គ្រប់​ក្រឡា​អត្ថបទ​ទាំងអស់

នាំចេញ​គ្រប់​ក្រឡា​អត្ថបទ​ទាំងអស់​ការ​ទាញ និង​ការ​អូស​​តួអក្សរ​​​សម្រង់ ដូច​កំណត់​នៅ ក្នុង​ប្រអប់​សញ្ញា​កំណត់​ព្រំដែន ។ ប្រសិន​បើ​មិន​បាន​គូស​ធីក​ទេ​នោះ ក្រឡា​អត្ថបទ​នេះ​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​មាន​តួអក្សរ​​សញ្ញា​កំណត់​ព្រំ​ដែន​វាល ។

រក្សាទុក​មាតិកា​ក្រឡា​ឲ្យ​នៅ​បង្ហាញ

គិត​ជា

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ដោយ​យោង​លើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ការ​រក្សាទុក​មាតិកា​ក្រឡា​ដូចដែលបាន​បង្ហាញ អាច​សរសេរ​តម្លៃ​ដែលមិនអាចបកប្រែ​ការ​នាំចូល​ជា​តម្លៃ​លេខ ។


ទទឹង​ជួរ​ឈរ​ថេរ

នាំ​ចេញ​​វាល​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ដែល​មាន​ទទឹង​ថេរ ។

Please support us!