ជម្រើស​នាំចេញ​ក្រាហ្វិក

កំណត់​ជម្រើស​នាំចេញ​ក្រាហ្វិក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Export, select a graphics file type. The dialog opens after you click Save.


នៅ​ពេល​​អ្នក​នាំចេញ​ធាតុ​ក្រាហ្វិក​ទៅកាន់​ឯកសារ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភេទ​ឯកសារ ។ ចំពោះ​ការ​បើក​​​ប្រអប់​ប្រភេទ​ឯកសារ​ដែល​បាន​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​ដែល​អ្នក​អាច​រៀបចំ​ជម្រើស​នាំចេញ ។

The following file types do not show an options dialog: RAS, SVG, TIFF, XPM.

ប្រភេទ​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត​បង្ហាញ​ប្រអប់​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​ទទឹង និង​កម្ពស់​របស់​រូបភាព​ដែល​បាន​នាំចេញ​បាន ។

អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ប្រភេទ​ឯកសារ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន ។ ចុច​ប្ដូរ (Shift)+F1 ហើយ​ដាក់​លើ​ដើម្បី​ជំនួយ​អត្ថបទ​បន្ថែម ។

ទទឹង

បញ្ជាក់​ទទឹង ។

កម្ពស់

បញ្ជាក់​កម្ពស់

គុណភាព​បង្ហាញ

បញ្ចូល​គុណភាព​បង្ហាញ​រូបភាព ។ ជ្រើស​ឯកតា​​រង្វាស់​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី ។

ជម្រើស​បន្ថែម

ចំពោះ​ឯកសារ JPEG ដែល​អ្នក​អាច​​កំណត់​ជម្រៅ​ពណ៌​ និង​គុណភាព ។

ចំណេះ​ឯកសារ BMP ដែល​​អ្នក​អាច​កំណត់​ការ​បង្ហាប់ និង​​ការ​អ៊ិនកូដ RLE ។

ចំពោះ​ឯកសារ PBM, PGM, និង PPM អ្នក​អាច​កំណត់​ការ​អ៊ិនកូដ​បាន ។

ចំពោះ​ឯកសារ PNG ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​​ការ​បង្ហាប់ និង​របៀប​ត្របាញ់ ។​

ចំពោះ​ឯកសារ GIF ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​ភាព​ថ្លា និង​របៀប​ត្របាញ់ ។

ចំពោះ​ឯកសារ EPS ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​មើល​​ជា​មុន ទ្រង់ទ្រាយ​ពណ៌ ការ​បង្ហាប់ និង​កំណែ ។

មើល ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​នាំ​ចូល និង​នាំ​ចេញ​តម្រង សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​តម្រង ។

Please support us!