ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ XML

តាម​លំនាំ​ដើម​ LibreOffice ផ្ទុក និង​រក្សា​ឯកសារ​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ឯកសារ​ OpenDocument ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The OpenDocument file format (ODF) is a standardized file format used by many software applications. You can find more information at the Wikipedia site: wikipedia.org/wiki/OpenDocument.


បើក​ឯកសារ​ឈ្មោះ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ

LibreOffice ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ដូច​ខាងក្រោម៖

ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ

កន្ទុយ​ឯកសារ

អត្ថបទ ODF

*.odt

ពុម្ពអត្ថបទ ODF

*.ott

ឯកសារ​មេ ODF

*.odm

ODF Master Document Template

*.otm

ឯកសារ HTML

*.html

ពុម្ព​ឯកសារ​ HTML

*.oth

ODF Spreadsheet

*.ods

ពុម្ព ODF Spreadsheet

*.ots

ODF Drawing

*.odg

ពុម្ព ODF Drawing

*.otg

ODF Presentation

*.odp

ពុម្ព ODF Presentation

*.otp

ODF Formula

*.odf

ODF Database

*.odb

ផ្នែក​បន្ថែម​របស់ LibreOffice

*.oxt


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ទ្រង់​ទ្រាយ​ HTML មិន​មែន​ជា​ទ្រង់​ទ្រាយ OpenDocument ទេ ។


ODF Chart ជា​ឈ្មោះ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​សម្រាប់គំនូសតាង​ដែលនៅ​តែឯង ។ ទ្រង់ទ្រាយ​នេះ​មាន​កន្ទុយ​ឯកសារ *.odc ដែល​មិនត្រូវប្រើ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ទេ ។

ការ​វិវឌ្ឍ​របស់​ទ្រង់ទ្រាយ OpenDocument

ទ្រង់ទ្រាយ OpenDocument ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កា​រលើស​ម៉ោង ។

កំណែ ODF

កាលបរិច្ឆេទ​របស់​ស្តង់ដារ​បា​ន​អនុម័ត​ដោយ OASIS

ការ​គាំទ្រ​កំណែ​ដំបូងរបស់​កម្មវិធី

ODF 1.0

២០០៥-០៥-០១

OpenOffice.org 1.1.5 ឬ StarOffice 7

ODF 1.1

២០០៧-០២-០២

OpenOffice.org 2.2 ឬ StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

2011-09-30

បើក

ODF 1.2 Extended (compatibility mode)

LibreOffice 3.5

ODF 1.2 Extended

ODF 1.3

TBD

LibreOffice 7.0

ODF 1.3 Extended

LibreOffice 7.0


In current versions, you can select to save your documents using ODF 1.2 or ODF 1.0/1.1 (for backward compatibility). Choose - Load/Save - General and select the ODF format version.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

If you want to define another file format as the default, choose - Load/Save - General to find alternative file formats for each LibreOffice document type.


រចនា​សម្ព័ន្ធ​ឯកសារ XML

ឯកសារ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ OpenDocument ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ជា​ប័ណ្ណសារ​បង្ហាប់​​ដែល​មាន​ឯកសារ​ XML ។ ដើម្បី​មើល​ឯកសារ​ XML ទាំង​នេះ អ្នក​អាច​បើក​ឯកសារ​ OpenDocument ដោយ​កម្មវិធី​ពន្លា ។ ឯកសារ និង​ថត​ខាង​ក្រោម​មាន​ឯកសារ OpenDocument ៖

  1. មាតិកា​អត្ថបទ​នៃ​ឯកសារ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង content.xml

    By default, content.xml is stored without formatting elements like indentation or line breaks to minimize the time for saving and opening the document. The use of indentations and line breaks can be activated in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting to true.

  2. ឯកសារ meta.xml មាន​ព័ត៌មាន​មេតា​នៃ​ឯកសារ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​នៅ​ក្រោម ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ

    ប្រសិន​បើ​អ្នក​រក្សាទុក​ឯកសារ​ដោយ​មាន​ពាក្យ​សម្ងាត់ meta.xml នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​កូដ ។

  3. ឯកសារ settings.xml មាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​ការ​កំណត់ សម្រាប់​ឯកសារ​នេះ ។

  4. In styles.xml, you find the styles applied to the document that can be seen in the Styles window.

  5. ឯកសារ meta-inf/manifest.xml ពណ៌នា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​នៃ​ឯកសារ XML ។

ឯកសារ និង​ថត​បន្ថែម ​អាច​មាននៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ដែល​បាន​ខ្ជប់ ។

ការ​កំណត់​​របស់​​ទ្រង់ទ្រាយ XML

The schema for the OpenDocument formats can be found on the www.oasis-open.org web site.

Please support us!