​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

From the context menu:

From the sheet navigation bar:

From the tabbed interface:

From toolbars:

From the keyboard:

From the start center:

From the status bar:

From the sidebar:

Open file with example:

Icon Font Color

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

Icon Line spacing: 1

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១

Icon Line spacing: 1.5

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១.៥

Icon Line spacing: 2

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ២

Icon Superscript

អក្សរ​តូច​លើ

Icon Subscript

អក្សរ​តូច​ក្រោម

Icon Line Style

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

Icon Line Color

ពណ៌​​បន្ទាត់

Icon Line Thickness

Line Thickness

Icon Area Style / Filling

​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ / ការ​បំពេញ

Icon Align Top

តម្រឹម​កំពូល

Icon Align Bottom

តម្រឹម​បាត

Icon Align Center Vertically

តម្រឹម​កណ្តាល​បញ្ឈរ

Icon Apply

អនុវត្ត

Icon Cancel

បោះបង់

Icon Up One Level

ឡើង​លើ​​មួយ​កម្រិត

Icon Create New Directory

បង្កើត​ថត​ថ្មី

Icon Up One Level

ឡើង​លើ​​មួយ​កម្រិត

Icon Create New Folder

បង្កើត​ថត​ថ្មី

Icon Go to the previous comment

ទៅ​មតិយោបល់​មុន

Icon Go to the next comment

ទៅមតិយោបល់​បន្ទាប់

Icon Open File

បើក​ឯកសារ

Icon Flip Vertically

Flip Vertically

Icon Flip Horizontally

Flip Horizontally

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Display Grid.

From toolbars:

Icon Display Grid

Display Grid

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

From toolbars:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Icon Save As

រក្សា​ទុក​​ជា

Icon Export Directly as PDF

នាំ​ចេញ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជា PDF

Please support us!