ការ​បម្លែង​ឯកសារ​រង្វាស់

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​មួយ​ចំនួន អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តម្លៃ​រង្វាស់​ខ្នាត​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ចូល ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​គ្រាន់តែ​បញ្ចូល​តម្លៃ​លេខ នោះ​ឯកតា​រង្វាស់​ខ្នាត​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។

គិត​ជា ទូទៅ ទូទៅ.

ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ចូល​សម្រាប់​ឯកតា​ប្រវែង អ្នកក៏​អាច​​បន្ថែម​អក្សរ​សង្ខេប​ឯកតា​អាស្រ័យតាម​បញ្ជី​ខាង​ក្រោ˜ ៖

អក្សរ​សង្ខេប​ឯកតា

សេចក្តី​ពន្យល់

មម

មិល្លីម៉ែត្រ

ស.ម.

សង់ទីម៉ែត្រ

in or ″

អ៊ិន្ឈ៍

PI

ពីកា

pt

ចំណុច


រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​បម្លែង​ឯកតា ៖

ឧទាហរណ៍ ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ បើក ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ចូល​បន្ទាត់ និង​គម្លាត ។ ដើម្បី​ចូល​បន្ទាត់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្នម្ដង​មួយ​អ៊ីន្ឍ៍ បញ្ចូល​ 1 in ឬ​1" ទៅប្រអប់ "ខាង​មុខ​អត្ថបទ" ។ ដើម្បី​ចូល​បន្ទាត់​កថាខណ្ឌ​ម្ដង​មួយ​ ១ ស.ម.បញ្ចូល ១ ស.ម. ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ចូល ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​បញ្ចូល​តម្លៃ​ដែល​បាន​អនុញ្ញាតអតិបរមា ឬ​អប្បបរមា​រៀង​ៗ​ខ្លួន ចុច​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន ហើយបន្ទាប់​មក​ចុចគ្រាប់ចុច ទំព័រ​លើ (PageUp) ឬ​ទំព័រ​ក្រោម (PageDown)


Please support us!