​ការ​ចម្លង​វត្ថុ​

អ្នក​អាច​បង្កើត​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​ ឬ​ ច្រើន​ នៃ​វត្ថុ​មួយ​ ។ ច្បាប់​ចម្លងអាច​ដូច​គ្នា​បេះ​បិទ ឬ​អាច​ខុស​គ្នា​ជា​ទំហំ ពណ៌ ទិស និង​ទីតាំង ។

ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​​ បង្កើត​ជង់​នៃកាក់​ ដោយ​បង្កើត​ច្បាប់​ចម្លង​ជា​ច្រើន នៃ​ពង​ក្រពើ​មួយ ។

  1. ប្រើ​ឧបករណ៍ ​ពង​ក្រពើ​ ​ដើម្បី​គូរ​​ពង​ក្រពើ​ពណ៌​លឿង​តាន់​មួយ​​ ។

  2. ជ្រើស​​ពង​ក្រពើ​ និង​ជ្រើស​កែសម្រួល​ - ច្បាប់​ចម្លង​ ។

  3. បញ្ចូល 12 ជា ចំនួន​នៃ​ច្បាប់​ចម្លង ។

  4. បញ្ចូល​តម្លៃ​អវិជ្ជមាន​សម្រាប់​ ទទឹង​ និង​កំពស់​ ​ដូច្នេះ​​​​​​​​​​​​​កាក់​បន្ថយ​ទំហំ ដូច​​ដែល​អ្នក​បាន​ដាក់​ជា​ជង់​ ។

  5. ដើម្បី​កំណត់​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​របស់​ពណ៌ ឲ្យ​រូបតំណាង ជ្រើស​ពណ៌​ខុស​គ្នាក្នុង​ប្រអប់ ចាប់ផ្តើម និង​បញ្ចប់ ។ ពណ៌ ចាប់ផ្តើម នឹង​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ចម្លង ។

  6. ចុច​​ យល់​ព្រម​ ដើម្បី​បង្កើត​ច្បាប់​ចម្លង​ ។

Please support us!