របារ​ទ្រង់ទ្រាយ

របារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ត្រូវ​បានបង្ហាញ​នៅពេល​គំនូស​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ ដើម្បី​កែសម្រួល​របៀប​កែសម្រួល ។ ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​គំនូស​តាង ដើម្បី​បញ្ចូល​របៀប​កែសម្រួល ។ ចុច​ខាង​ក្រៅ​គំនូស​តាង ដើម្បី​ចេញ​ពី​របៀប​កែសម្រួល​នេះ ។

អ្នក​អាច​កែសម្រួល​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​គំនូស​តាង ដោយ​ប្រើ​វត្ថុ​បញ្ជា និង​រូបតំណាង​នៅ​លើ​របារ​ទ្រង់ទ្រាយ ។

ជ្រើស​ធាតុ​គំនូស​តាង

ជ្រើស​ធាតុ​ពី​គំនូស​តាង​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ ។ ធាតុ​ត្រូវ​បានជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​មើល​ជា​មុននៃ​គំនូស​តាង ។ ចុច​ ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជម្រើស​ ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ជម្រើស

Opens the properties dialog for the selected element.

ប្រភេទ​គំនូស​តាង

Opens the Chart Type dialog.

តារាង​ទិន្នន័យ​គំនូស​តាង

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Horizontal Grids

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.

បិទ​/បើក​ តាង

To show or hide a legend, click Legend On/Off on the Formatting bar.

អត្ថបទ​មាត្រដ្ឋាន

Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.

ប្លង់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.

Please support us!