ប្លង់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ផ្លាស់ទី​ធាតុ​គំនូស​ទាំងអស់​ទៅ​ទីតាំង​លំនាំដើម​របស់​ពួក​វានៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង​បច្ចុប្បន្ន ។ អនុគមន៍​នេះ​មិនប្ដូរ​ប្រភេទគំនូស​តាង ឬ​គុណលក្ខណៈ​ណាមួយ​ទេ ក្រៅ​ពី​ទីតាំង​របស់ធាតុ ។

រូបតំណាង

ប្លង់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

Please support us!