អត្ថបទ​មាត្រ​ដ្ឋាន​

ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​អត្ថបទ​ឡើងវិញ​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ​គំនូស​តាង ។

រូបតំណាង

អត្ថបទ​មាត្រដ្ឋាន

Please support us!