អ្នក​ជំនួយ​ការ​គំនូស​តាង - ស៊េរី​ទិន្នន័យ

នៅ​​ក្នុង​ទំព័រ​នេះ​របស់អ្នក​ជំនួយ​កា​រគំនូស​តាង អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជួរ​ប្រភព​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដោយ​ឡែកៗ​ពីគ្នា រួម​ទាំង​ស្លាក​របស់​ពួក​វា ។ អ្នក​ក៏​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជួរ​របស់​ប្រភេទ ។ ជា​ដំបូង​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុងទំព័រ​ជួរ​ទិន្នន័យ ហើយ​បន្ទាប់​មក​យក​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដែល​មិន​ចាំបាច់​ចេញ ឬ​បន្ថែម​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ពី​ក្រឡា​ផ្សេង​នៅ​ទីនេះ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ប្រសិន​បើ​មាន​ជម្រើស​ច្រើន​ពេក​នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ គ្រាន់​តែ​កំណត់​ជួរ​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​គំនូស​តាង-ទំព័រ​ជួរ​ទិន្នន័យ ហើយ​រំលង​ទំព័រ​នេះ ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


ប្រអប់​នេះ​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​សម្រាប់​គំនូស​តាង​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​តារាង​ Calc ឬ Writer ប៉ុណ្ណោះ ។

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

ការ​រៀបចំ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ស៊េរី​ទិន្នន័យ អ្នក​អាច​ឃើញ​បញ្ជី​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង​បច្ចុប្បន្ន ។

ការ​កែសម្រួល​ស៊េរី​ទិន្នន័យ

  1. ចុច​លើ​ធាតុ​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ដើម្បី​មើល និង​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ធាតុ​នោះ ។

    នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ជួរ​ទិន្នន័យ អ្នក​ឃើញ​ឈ្មោះ​តួនាទី និង​ជួរ​ក្រឡា​របស់​សមាសធាតុ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ ។

  2. ចុដ​លើ​ធាតុ​មួយ បន្ទាប់​មក​កែសម្រួល​មាតិកា​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ខាង​ក្រោម ។

    ស្លាក​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​អត្ថបទ​បង្ហាញ​តួនាទី​ដែល​បាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

  3. បញ្ចូលជួរ ឬ​ចុច​ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បង្រួម​ប្រអប់​អប្បបរមា ហើយ​ជ្រើស​ជួរ​ដោយ​ប្រើ​កណ្ដុរ ។

    ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ជួរទិន្នន័យ​នៃ​ផ្ទៃក្រឡា​ច្រើន ដែល​មិន​នៅជាប់គ្នា គឺត្រូវ​បញ្ចូល​ជួរ​ទីមួយ បន្ទាប់មក​បន្ថែម​សញ្ញា (;) ​ដោយដៃ​នៅ​ចុង​ប្រអប់​អត្ថបទ បន្ទាប់មក​បញ្ចូលជួរ​ផ្សេងទៀត ។ ប្រើ​សញ្ញា (;)​ជា​តួអក្សរ​បំបែក​ជួរ ។

ជួរ​សម្រាប់​តួនាទី​ទិន្នន័យ ដូច​ជាតម្លៃ Y មិន​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​​ក្រឡា​ស្លាក​ទេ ។

ការ​កែសម្រួល​ប្រភេទ ឬ​ស្លាក​ទិន្នន័យ

ដោយ​អាស្រ័យលើ​ប្រភេទ​គំនូស​តាង អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​អ័ក្ស X ឬ​ជា​ស្លាក​ទិន្នន័យ ។

Please support us!