អ្នក​ជំនួយ​ការ​គំនូស​តាង - ជួរ​ទិន្នន័យ

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​នេះ​នៃ អ្នក​ជំនួយ​ការ​គំនូស​តាង អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភព​ជួរ​ទិន្នន័យ​តែមួយ ។ ជួរ​នេះ​អាច​មាន​ជួរ​ចតុកោណកែងនៃ​ក្រឡា​ច្រើន​ជាង​មួយ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ប្រើ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​គំនូស​តាង - ទំព័រ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​បន្ថែម​លើជួរ​ទិន្នន័យ ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


ប្រអប់​នេះ​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​សម្រាប់​គំនូស​តាង​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​តារាង​ Calc ឬ Writer ប៉ុណ្ណោះ ។

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

ដើម្បី​បញ្ជាក់​ជួរ​ទិន្នន័យ​មួយ

 1. ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ ។ ធ្វើ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

  បញ្ចូល​ជួរ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ ។

  នៅ​ក្នុង Calc ឧទាហរណ៍​ ជួរ​ទិន្នន័យ​អាច​ជា "$Sheet1.$B$3:$B$14" ។ ចំណាំ​ថា​ជួរទិន្នន័យ​អាច​មាន​តំបន់ច្រើន​ជា​មួយ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ឧ. "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" ក៏​ជា​ជួរ​ទិន្នន័យ​ត្រឹមត្រូវ​ដែរ ។ នៅ​ក្នុង Writer ឧទាហរណ៍ ជួរទិន្នន័យ​អាច​ជា "Table1.A1:E4" ។

  នៅ​ក្នុង Calc ចុច ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បង្រួម​ប្រអប់​អប្បបរមា បន្ទាប់​មក​អូស​ផ្ទៃ​ក្រឡា​ដើម្បី​ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ ។

  ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ជួរទិន្នន័យ​នៃ​ផ្ទៃក្រឡា​ច្រើន ដែល​មិន​នៅជាប់គ្នា គឺត្រូវ​បញ្ចូល​ជួរ​ទីមួយ បន្ទាប់មក​បន្ថែម​សញ្ញា (;) ​ដោយដៃ​នៅ​ចុង​ប្រអប់​អត្ថបទ បន្ទាប់មក​បញ្ចូលជួរ​ផ្សេងទៀត ។ ប្រើ​សញ្ញា (;)​ជា​តួអក្សរ​បំបែក​ជួរ ។

 2. ចុច​លើ​ជម្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ជួរដេក និង​ជួរឈរ ។

 3. ពិនិត្យ​ថាតើ ជួរ​ទិន្នន័យ​មាន​ស្លាក​នៅ​ក្នុងជួរដេក​ដំបូង ឬ​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ​ទី​មួយ ឬ​ទាំង​ពីរ ។

នៅ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​មើល​ជា​មុន អ្នក​អាច​មើល​រូបរាង​គំនូស​តាង​ចុង​ក្រោយ ។

Please support us!