អ្នក​ជំនួយការ​គំនូស​តាង - ប្រភេទ​គំនូស​តាង

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ទី ១ របស់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​គំនូស​តាង អ្នក​អាច ជ្រើស​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

ដើម្បី​ជ្រើស​ប្រភេទ​គំនូស​តាង

  1. ជ្រើសប្រភេទ​គំនូស​តាង ៖ ចុច​លើ​ធាតុ​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ធាតុ​ជួរឈរ របារ ចំណិតដែល​មាន​ស្លាក និង​បន្តបន្ទាប់ ។

    មាតិកា​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ជម្រើស​ជា​ច្រើន​ទៀត ដោយ​ផ្អែក​លើ​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​មូលដ្ឋាន ។

  2. ជា​ជម្រើស ចុច​លើ​ជម្រើស​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​ទាំង​នេះ ។ ខណៈពេល​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​កំណត់​នៅ​ក្នុង​អ្នក​ជំនួយ​ការ មើល​ទិដ្ឋភាព​មើល​ជា​មុន​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​មើល​រូបរាង​របស់​គំនូស​តាង ។

ចុចប្ដូរ(Shift)+F1 ហើយ​ចង្អុល​ទៅ​វត្ថុ​បញ្ជា​ដើម្បី​មើល​អត្ថបទ​ជំនួយ​បន្ថែម ។

ចុចបញ្ចប់ នៅ​លើ​ទំព័រ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ដើម្បី​បិទ​អ្នក​ជំនួយ​ការ ហើយ​បង្កើត​គំនូស​តាង​ដោយ​ប្រើ​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន ។

ចុចបន្ទាប់ ដើម្បី​មើល​ទំព័រ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​បន្ទាប់ ឬ​ចុច​លើ​ធាតុ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​របស់​អ្នក​ជំនួយ​ការ ដើម្បី​ទៅកាន់​ទំព័រ​នោះ ។

ចុចថយ​ក្រោយ ដើម្បី​មើល​ទំព័រ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ជា​មុន ។

ចុចបោះបង់ ដើម្បី​បិទ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ដោយ​មិន​បង្កើត​គំនូស​តាង ។

Please support us!